ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2551 

อัตราค่าที่พัก ห้องประชุม และค่าบริการอื่นๆ ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก