พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ สถานบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีมาตรฐาน

2. เสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชน ในการส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน     ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีความพร้อมทางด้านบริหาร วิชาการและการบริการอย่่างมีประสิทธิภาพ

4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมินเทคโนโลยี และถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีในระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานฯ