ยุทธศาสตร์สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานฯ