ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ