ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานฯ