ประกาศ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขตและระดับภาค ภาคเหนือ ปี 2561

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานฯ