กลุ่มบริหารงานทั่วไป  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  ดังนี้

1.      นางสาวอนันต์        วงศ์เจริญ          นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ         หัวหน้ากลุ่ม

2.    นางสาวจันทร์สุดา    จังโกฎิ            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

3.    นายเฉลิมวุฒิ         คงมั่น             เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     

4.    นายศรุต             ม่วงศิริ            นักวิชาการคอมพิวเตอร์

5.    นางสาวปริชาติ        วิสุทธิแพทย์       ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

6. นางสาวพราวพรรณ    จันทร์โต          ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

7.    นายวัชรินทน์          ชูชัย              ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์

8.    นายอำนาจ         รื่นพจน์           ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย

9.    นายกุศล             จันทร์ทอง         ปฏิบัติงานด้านบริการทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

1.     ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ สั่งการประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการทำงานของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานทั่วไป

2.   บริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่

3.   บริหารด้านการเงิน งบประมาณ การบัญชี และการพัสดุ

4.   บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5.   ให้บริการข้อมูลและประชาสัมพันธ์

6.   บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

7.   ดำเนินงานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และการบริหารจัดการข้อร้องเรียน

8.   ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับที่กำหนด

9.   ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานฯ