งานพัสดุ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  ดังนี้

1.       นายเฉลิมวุฒิ         คงมั่น             เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    

2.     นางสาวปริชาติ         วิสุทธิแพทย์            ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

3.     นายวัชรินทน์           ชูชัย                 ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์

หน้าที่รับผิดชอบ

1. จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจำปี ของสำนักงาน ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการต่อการใช้งานของหน่วยปฏิบัติการ

2. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในกิจกรรมของสำนักงาน ให้เป็นไป  ตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.. ๒๕๖๐

3. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ในการซ่อมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ของหน่วยงานอื่นที่ส่งเข้ารับบริการให้เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.. ๒๕๖๐

4. ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ งานบริหารสัญญา และรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของหน่วยงาน

5. ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ การรับ-จ่าย การจำหน่ายพัสดุที่ใช้ในกิจกรรมของหน่วยงาน ให้มี   ความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.. ๒๕๖๐

6. ควบคุม ดูแล พัฒนาระบบจัดเก็บรักษาพัสดุคงคลังที่ใช้ในกิจกรรมของสำนักงาน ให้มีความถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.. ๒๕๖๐

7. ตรวจสอบ ปรับปรุง รายการพัสดุคงคลังให้มีความครบถ้วน ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ และรายงาน  พัสดุคงเหลือประจำปีตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.. ๒๕๖๐

8.  บันทึกรายการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ e-GP

9.  บันทึกข้อมูลในระบบGFMIS เช่น ข้อมูลหลักผู้ขาย  ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง(PO) บันทึกข้อมูลสินทรัพย์  รายงานค่าเสื่อมราคา

10.  ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ การใช้ การดูแลบำรุงรักษายานพาหนะของสำนักงาน

11.    ดำเนินการทางทะเบียนสำหรับยานพาหนะของสำนักงาน ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกรมการขนส่งกระทรวงมหาดไทย

12.  ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับงานพัสดุ ให้กับหน่วยงานในสังกัด

13.  ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานฯ