งานการเงินและบัญชี  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ดังนี้

1.     นางสาวจันทร์สุดา      จังโกฎิ         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

2.   นางสาวพราวพรรณ    จันทร์โต           ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดำเนินการควบคุม กำกับการบริหารเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณประจำปี ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงาน

2. ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด จัดสรรเงินงบประมาณประจำปีและโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายและประเภทเงินงบประมาณของสำนักงาน

3. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีของสำนักงาน

4. รวบรวม ตรวจสอบ เอกสาร จัดทำรายการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS

5. จัดทำเอกสาร หลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายงานข้อมูลทางบัญชี  งบการเงินประจำปี ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับที่กำหนด

6. ดำเนินการจัดทำเอกสารและหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบกลาง เกี่ยวกับเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร และเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของเจ้าหน้า

7. จัดทำใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายบุคคลภายนอก

8. ปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หรือที่ได้รับมอบหมาย