งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ดังนี้

นายศรุต    ม่วงศิริ        นักวิชาการคอมพิวเตอร์          

         หน้าที่รับผิดชอบ

1. จัดทำเว็บไซด์แนะนำหน่วยงาน

2. ดูแล ปรับปรุง และพัฒนาระบบไอที และข้อมูล

3. จัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและงานของหน่วยงาน

4. ดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร

5. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานฯ