กลุ่มยุทธศาสตร์ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  ดังนี้

1.    นายสุริยา       ทารักษ์         วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ          หัวหน้ากลุ่ม

2.    นายเทอดไทย    สารพิชญ์        นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน          อีกหน้าที่หนึ่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกรมและประสานกับเขตบริการสุขภาพ

2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ ผลผลิต และกิจกรรมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

3. จัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณประจำปี ให้เป็นไปตามผลผลิต ตัวชี้วัด และ กิจกรรมที่กำหนดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงาน

4. จัดทำคำรับรองการประเมินผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดประจำปี

5. ติดตาม ควบคุม กำกับ วิเคราะห์ และประเมินแผนงาน/โครงการ ตามผลผลิต ตัวชี้วัดที่กำหนด ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงาน

6. ควบคุม กำกับและประเมินผลการปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน

7. นิเทศงาน ติดตามงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน

8. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ ด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน

9. สนับสนุนนโยบายพิเศษ เช่น โครงการพัฒนาสุขศาลาพระราชทานฯ

10.  ดำเนินการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามมาตรฐาน HA และ PMQA

11.    กำกับ ติดตามงานคุณภาพมาตรฐานองค์กร ตามนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

12.  รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน เป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปีเสนอให้ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ

13.  จัดทำเอกสารและวารสารทางวิชาการของสำนักงาน

14.  ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานฯ