งานควบคุม กำกับ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ดังนี้

                    นางสาวนาตยา    สุดจ้อย          นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

หน้าที่รับผิดชอบ

1.    ส่งเสริม สนับสนุน  และพัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานงานสุขศึกษา

2.  ควบคุม กำกับมาตรฐาน และการบังคับ ใช้กฎ ระเบียบ มาตรการด้านสุขศึกษา

3.  ติดตาม กำกับ และการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานฯ