กลุ่มสุขภาพภาคประชาชน  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  ดังนี้

1.    นายนฤดล     อ่วมสุข              นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                 หัวหน้ากลุ่ม

2.  นายศรันยู     ป้อมขำ                 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

3.  นางสาวพัชราภรณ์     บดีรัฐ           นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ              

4.  นายศรุต   ม่วงศิริ                     นักวิชาการคอมพิวเตอร์                          อีกหน้าที่หนึ่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

1.    พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการจัดการระบบสุขภาพชุมชน(หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ และพฤติกรรมสุขภาพ)

2.  พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นแกนนำในการจัดระบบสุขภาพชุมชนตามหลักการสาธารณสุขมูลฐาน

3. ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

4. สนับสนุนและติดตามกำกับการดำเนินงานขององค์กรภาคเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGO) ในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

5.  สนับสนุนและติดตามกำกับการดำเนินงานของภาคประชาสังคมในการจัดระบบสุขภาพชุมชน

6.  พัฒนารูปแบบและขยายผลการจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ

7. นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้งระดับบุคคลและองค์กรการดำเนินงานด้านการจัดการระบบสุขภาพชุมชน(ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ) ในพื้นที่

8.  พัฒนา และ ใช้กลไกระบบการเฝ้าระวังภัยด้านระบบสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่

9.  ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

10. เสริมสร้างแรงจูงใจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

11. ศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประเมิน องค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพภาคประชาชน และพฤติกรรมสุขภาพ

12. ส่งเสริมและสนับสนุน การบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ

13. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ ระบบสุขภาพภาคประชาชนและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

14. งานสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดการสุขภาพชุมชน

15. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานฯ