กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  ดังนี้

1. นายภิเศก       ศักดิ์เพ็ชร          นายช่างเทคนิคชำนาญงาน         หัวหน้ากลุ่ม

2. นายสุริยา       ทารักษ์              วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

3. นายอุดร        เขียวดี               นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

4. นายมรกต       ปลาเงิน             นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

5. นายอำนาจ     ศิลมีสัตย์             นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

6. นายเอนก       มากดี                นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

7นายเทวา      ปิ่นมณี               นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน           

8. นายโยทิน      ทองสุกใส             นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

9. นายเทอดไทย   สารพิชญ์             นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

10. นายอภิชาติ   เพ็งแตง               นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

11. นายสุรินทร์     รักชู                 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

12. ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย  หยวกทอง           นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1.    ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานบริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่ให้สามารถทดสอบ ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีความเสี่ยงสูงได้

2.  ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

3.  ดำเนินการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในสถานบริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบ

4.  ตรวจสอบการมี การใช้ระบบสื่อสารในสถานบริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบ

5.  สนับสนุนการใช้โปรแกรมสารสนเทศในการบริหารจัดการระบบซ่อมบำรุง ของสถานบริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบ

6.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพภาครัฐในสถานบริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบ

7.  ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของสถานบริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบ(ทั้ง 5 ด้าน)

8.  ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับงานมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ร่วมกับเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานอื่นและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

9.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาการดำเนินงานด้านวิศวกรรมการแพทย์ในพื้นที่รับผิดชอบ

10. ศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐาน เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านวิศวกรรมการแพทย์แก่สถานบริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบ

11. ร่วมประเมินผลการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านวิศวกรรมการแพทย์ในพื้นที่กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

12. สร้าง พัฒนาเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์แก่บุคลากรของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ในพื้นที่รับผิดชอบ

13. ร่วมออกข้อกำหนดและมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสถานบริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบ

14. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานฯ