การคัดเลือกหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯและโรงเรียนสุขบัญญัติฯ ต้นแบบระดับเขต จังหวัดพิษณุโลก .ในวันที่ 5 มีนาคม 2561

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานฯ