การคัดเลือกหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯและโรงเรียนสุขบัญญัติฯ ต้นแบบระดับเขต จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2561

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานฯ